Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Financial Reports
15:00 28/08/21

 

Năm tài chính Kỳ báo cáo BCTC BCTC hợp nhất

2021

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm

2020

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2019

Quý I
Quý II
Công văn giải trình

Công văn giải trình
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2018

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Công văn giải trình
Quý IV
Công văn giải trình

Công văn giải trình
Cả năm
Công văn giải trình

2017

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2016

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2015

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2014

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2013

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2012

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
Cả năm

2011

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
Cả năm

2010

Cả năm