Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Cổ đông
Công văn công bố thông tin của Tập đoàn FLC về việc: Ngày 20/11/2023, HĐQT Tập đoàn FLC nhận được Đơn xin từ nhiệm thành…
TẬP ĐOÀN FLC CBTT VỀ VIỆC TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023. File tải về tại đây.
Tập đoàn FLC công bố công văn CBTT số 441/FLC-BPC-BKT về việc giải trình nguyên nhân chậm CBTT BCTC năm 2022 đã được kiểm toán…
Tập đoàn FLC CBTT số 425/CBTT-FLC Công ty nhận được các Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế của…
Tập đoàn FLC CBTT số 415/CBTT-FLC Tập đoàn FLC nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBCKNN (chi tiết theo file…
Tập đoàn FLC CBTT số 414/CBTT-FLC Tập đoàn FLC nhận được Công văn số 6566/UBCK-TT của UBCKNN về việc vi phạm nghĩa vụ công ty…
Công văn số 386/CBTT-FLC ngày 22/9/2023 của Tập đoàn FLC về việc nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.…
Công văn số 385/FLC-BPC-BKT ngày 22/9/2023 của Tập đoàn FLC về việc giải trình chậm CBTT BCTC Bán niên 2023. File Công văn tải về…
Tập đoàn FLC CBTT Nghị quyết số 67/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 25/8/2023 của HĐQT về việc thông qua một số nội dung liên quan đến việc hợp…