Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Báo cáo tài chính
20:00 30/10/21

 

Năm tài chính Kỳ báo cáo BCTC BCTC hợp nhất

2022

Quý III

(30/10/2022)

(30/10/2022)

Quý II

(29/07/2022)

(29/07/2022)

Quý I

Công văn giải trình(30/4/2022)

Công văn giải trình(30/4/2022)

2021

Quý I

(29/4/2021)

(29/4/2021)

Quý II

(29/7/2021)

(29/7/2021)

6 tháng đầu năm

(27/8/2021)

(27/8/2021)

Qúy III

(30/10/2021)

(30/10/2021)

Quý IV

(29/01/2022)

(29/01/2022)

2020

Quý I

(29/04/2020)

(29/04/2020)

Quý II

(30/07/2020)

(30/07/2020)

6 tháng đầu năm

(29/08/2020)

(29/08/2020)

Quý III

(30/10/2020)

(30/10/2020)

Quý IV

(30/01/2021)

(30/01/2021)

Cả năm

(10/03/2021)

(10/03/2021)

2019

Quý I

(29/04/2019)

(29/04/2019)

Quý II
Công văn giải trình(30/07/2019)

Công văn giải trình(30/07/2019)
6 tháng đầu năm

(29/08/2019)

(29/08/2019)

Quý III

(30/10/2019)

(30/10/2019)

Quý IV

(23/01/2020)

(23/01/2020)

Cả năm

(10/04/2020)

(10/04/2020)

2018

Quý I

(27/04/2018)

(27/04/2018)

Quý II

(30/07/2018)

(30/07/2018)

6 tháng đầu năm

(29/08/2018)

(29/08/2018)

Quý III
Công văn giải trình(30/10/2018)

(30/10/2018)

Quý IV
Công văn giải trình(30/01/2018)

Công văn giải trình(30/01/2018)
Cả năm

(04/10/2018)


Công văn giải trình(04/10/2018)

2017

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

(30/3/2018)

(30/3/2018)

2016

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2015

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2014

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2013

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2012

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
Cả năm

2011

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
Cả năm

2010

Cả năm