Báo cáo tài chính
11:36 15/10/18

Năm tài chính Kỳ báo cáo BCTC BCTC hợp nhất

2018

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III

2017

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2016

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2015

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2014

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2013

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2012

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
Cả năm

2011

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
Cả năm

2010

Cả năm