Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Cổ đông
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức 2017. File thông báo tải về…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung ngành…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐQT-FLC ngày 1/8/2018 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 File báo cáo tải…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. File công bố thông tin tải về…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 30. File chứng nhận ĐKDN tải…
Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC năm 2018, tải về tại đây.
Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐQT-FLC ngày 18/07/2018 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc FLC.…