Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
FLC – Công bố thông tin và giải trình nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo do chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
09:57 07/07/22

Công văn công bố thông tin của Tập đoàn FLC về việc CBTT:

– Quyết định số 451/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Mã chứng khoán: FLC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/7/2022;

– Công văn số 400/FLC-BPC ngày 07/7/2022 của Công ty về việc công bố thông tin và giải trình nguyên nhân chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

File tải về tại đây.