Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
FLC – CBTT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
22:07 15/12/22

Công văn công bố thông tin Nghị quyết số 78/2022/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/12/2022 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

File nghị quyết tải về tại đây.

File công văn tải về tại đây.