Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
15:54 31/08/18

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-SGDHCM ngày 27/8/2018 và Thông báo số 1107/TB-SGDHCM ngày 29/8/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc niêm yết và giao dịch cổ phần phát hành thêm của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

– Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

– Mã chứng khoán: FLC

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 27.300.446 (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu ba trăm nghìn bốn trăm bốn mươi sáu) cổ phần (Đây là số cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu)

– Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 273.004.460.000 đồng (Hai trăm bảy mươi ba tỷ không trăm linh bốn triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)

– Ngày niêm yết có hiệu lực: 29/8/2018

– Ngày chính thức giao dịch: 6/9/2018