Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
12:48 05/08/18

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm các tài liệu sau đây.

Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 4/8/2018 về việc Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông kèm theo Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT-FLC ngày 18/7/2018 của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty. Tải về tại đây.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 04/8/2018. Tải về tại đây.

FLC News