Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Thanh Bình
09:22 15/10/18

CBTT: Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Thanh Bình

CBTT: Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Thanh Bình

Thứ Hai, 08/10/2018, 13:34

 

Ngày 08/10/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC của ông Nguyễn Thanh Bình vì lý do cá nhân.

 

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và quy định của pháp luật, Ông Nguyễn Thanh Bình không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kể từ ngày 08/10/2018.