CBTT: Công văn giải trình số liệu báo cáo tài chính bán niên năm 2018 Tập đoàn FLC
22:15 29/08/18

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc giải trình số liệu báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kỳ báo cáo bán niên năm 2018 của Tập đoàn.

Công văn giải trình BCTC riêng bán niên 2018 tải về tại đây.

Công văn giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2018 tải về tại đây.