Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Cổ đông
Công văn số 386/CBTT-FLC ngày 22/9/2023 của Tập đoàn FLC về việc nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.…
Công văn số 385/FLC-BPC-BKT ngày 22/9/2023 của Tập đoàn FLC về việc giải trình chậm CBTT BCTC Bán niên 2023. File Công văn tải về…
Tập đoàn FLC CBTT Nghị quyết số 67/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 25/8/2023 của HĐQT về việc thông qua một số nội dung liên quan đến việc hợp…
Tập đoàn FLC công bố các công văn giải trình chậm công bố thông tin, cụ thể như sau: – Công văn số 332/FLC-BPC về việc…
Công văn công bố thông tin của Tập đoàn FLC về việc: Ngày 10/08/2023, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC nhận được đơn từ…
Tập đoàn FLC báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 (chi tiết theo file đính kèm) File tải về…
Công văn số 295/FLC-BPC ngày 19/7/2023 của Tập đoàn FLC về việc Giải trình nguyên nhân chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023…
Công văn số 278/FLC-BPC ngày 06/7/2023 của Tập đoàn FLC về việc CBTT và giải trình nguyên nhân chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên…
Công văn số 276/FLC-BTC-BPC ngày 03/7/2023 của Tập đoàn FLC về phúc đáp Công văn số 1303/SGDHN-QLNY ngày 27/6/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán…