Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Cổ đông
Tập đoàn FLC CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. (chi tiết theo file đính kèm). File tải về tại đây.
Công văn công bố thông tin của Tập đoàn FLC về thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường…
Tập đoàn FLC CBTT Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT-FLC của HĐQT ngày 24/01/2024 về việc chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng…
Tập đoàn FLC CBTT ngày 08/01/2024 Công ty nhận được quyết định về việc điều chỉnh Quyết định áp dụng cưỡng chế của Cục thuế…
Tập đoàn FLC CBTT ngày 5/1/2024 Công ty nhận được các Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng…
Công văn công bố thông tin của Tập đoàn FLC về kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/01/2024. File…
Tập đoàn FLC công bố Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản đối với mã FLCH2123003 (chi…
Tập đoàn FLC CBTT về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty (chi tiết theo file đính kèm). File…
Công văn công bố thông tin của Tập đoàn FLC về thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty File…