Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Hội Đồng Quản Trị

Ông Đặng Tất Thắng

Chủ tịch HĐQT

Họ tên: Đặng Tất Thắng

Năm sinh: 1981

Quốc tịch: Việt Nam

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Lã Quý Hiển

Thành viên HĐQT

Bà Bùi Hải Huyền

Thành viên HĐQT

Ban Tổng Giám đốc

Bà Bùi Hải Huyền

Tổng giám đốc

Bà Đàm Ngọc Bích

Phó Tổng giám đốc thường trực

Ông Trần Thế Anh

Phó Tổng giám đốc

Ông Lã Quý Hiển

Phó Tổng Giám đốc

Bà Võ Thị Thùy Dương

Phó Tổng giám đốc

Bà Vũ Đặng Hải Yến

Phó Tổng Giám đốc

Bà Đặng Thị Lưu Vân

Phó Tổng Giám đốc

Bà Lê Thị Trúc Quỳnh

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Việt Hùng

Phó Tổng Giám đốc