Hội Đồng Quản Trị

Ông trịnh văn quyết

Chủ tịch HĐQT

Họ tên: Trịnh văn quyết

Năm sinh: 1975

Quốc tịch: Việt Nam

Chuyên môn: Luật sư

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Bà hương trần kiều dung

Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

Ông Lê Thành Vinh

Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Ông Lê Bá Nguyên

chủ tich hôi đồng quản tri

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Đàm Ngọc Bích

Phó Tổng giám đốc thường trực

Bà Bùi Hải Huyền

Phó Tổng giám đốc

Bà Trần Thị My Lan

Phó Tổng giám đốc

Ông Đặng Tất Thắng

Phó Tổng giám đốc

Ông Trần thế anh

Phó Tổng giám đốc

Bà võ thị thùy dương

Phó Tổng giám đốc

Ông lã quý hiếu

Phó Tổng giám đốc

Ông Đỗ như tuấn

Phó Tổng giám đốc

BÀ nguyễn Bình phưong

Phó Tổng giám đốc

Ông đào nam phong

Phó Tổng giám đốc