Hội Đồng Quản Trị

Ông trịnh văn quyết

Chủ tịch HĐQT

Họ tên: Trịnh văn quyết

Năm sinh: 1975

Quốc tịch: Việt Nam

"Đối với tôi, FLC là cả sự nghiệp. Và khi bạn dồn tất cả tiền của, tâm huyết của mình vào đó, bạn sẽ phải thận trọng hơn. Chính bạn sẽ là người muốn nó được khỏe mạnh, phát triển tốt hơn bất cứ người nào khác."

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Bà Hương Trần Kiều Dung

Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

Ông Lê Thành Vinh

Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

Ông Lê Bá Nguyên

Thành viên HĐQT

Ban Tổng Giám đốc

Bà Đàm Ngọc Bích

Phó Tổng giám đốc thường trực

Bà Bùi Hải Huyền

Phó Tổng giám đốc

Bà Trần Thị My Lan

Phó Tổng giám đốc

Ông Đặng Tất Thắng

Phó Tổng giám đốc

Ông Trần Thế Anh

Phó Tổng giám đốc

Bà Võ Thị Thùy Dương

Phó Tổng giám đốc

Ông Lã Quý Hiển

Phó Tổng giám đốc

Ông Đỗ Như Tuấn

Phó Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Bình Phương

Phó Tổng giám đốc

Bà Vũ Đặng Hải Yến

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thiện Phú

Phó Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Như Anh

Trợ lý HĐQT (Hàm Phó Tổng Giám đốc)

Ông Lê Tuấn Hùng

Trợ lý HĐQT (Hàm Phó Tổng Giám đốc)

Ông Nguyễn Thanh Bình

Trợ lý HĐQT (Hàm Phó Tổng Giám đốc)