Cổ đông
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc FLC cho phép Công ty BAV thuê tàu bay và…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty. File công bố thông tin tải…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị  kiểm toán BCTC năm 2019. File công bố thông tin…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyêt và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. File nghị…
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”)…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.…