Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

Thứ Năm, 01/03/2018, 13:50
 
Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-SGDHCM ngày 27/02/2018 và Thông báo số 213/TB-SGDHCM ngày 28/02/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc niêm yết và giao dịch cổ phần phát hành thêm của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau.
 
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
 
- Mã chứng khoán: FLC
 
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 
- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 44.658.624 (Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn sáu trăm hai mươi bốn) cổ phần (Đây là số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu).
 
- Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 446.586.240.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi sáu tỷ năm trăm tám mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
 
- Ngày niêm yết có hiệu lực: 01/03/2018
 
- Ngày chính thức giao dịch: 08/03/2018
 
 
FLC News
Copyright © 2013 FLC Group All right reserved