FLC chốt trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu

FLC chốt trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu

Thứ Năm, 14/12/2017, 13:26


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông tin về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông.

Theo đó, ngày 12/12/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 8362/UBCK-QLCB chính thức chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 7%/vốn điều lệ, có nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ thì có quyền hưởng 7 cổ phiếu mới.

Với việc phát hành cổ phiếu lần này, tổng vốn điều lệ của FLC được tăng lên thành 6.827.014.490.000 VND (Sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy tỷ mười bốn triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).

Ngoài việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu như trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC còn chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 3%/cổ phần.Tổng mức chi trả cổ tức 10% được coi là mức cổ tức cao so với mặt bằng chung về mức chi trả cổ tức cùng năm của các công ty trong lĩnh vực bất động sản.

 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved