Báo cáo tài chính hàng quý/năm

 

 

Năm tài chính Kỳ báo cáo BCTC BCTC hợp nhất

2018

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm

2017

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2016

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2015

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2014

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2013

Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm

2012

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
Cả năm

2011

Quý I    
Quý II
Quý III
Quý IV
Cả năm

2010

Cả năm

 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved