TĂNG TRƯỞNG

Đơn vị: triệu USD
 

  2013 2014 2015 2016 2017 (dự kiến)
Vốn chủ sở hữu 57 178 283 382 409
Doanh thu 79 94 242 289 591
Lợi nhuận 6 21 53 59 100

 

40 Công ty thành viên

7,000 lao động

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved