Ông LÃ QUÝ HIỂN
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác kế toán của Tập đoàn và theo dõi, định hướng hoạt động này tại các đơn vị thành viên;
Đại diện Tập đoàn trong mối quan hệ với cơ quan thuế và các cơ quan hữu quan khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
Quản lý công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc phân công.

 

Trực tiếp quản lý và điều hành các đơn vị tại Tập đoàn:
Ban Kế toán;
Ban Kiểm soát Nội bộ.


Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại Đơn vị thành viên:
Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD;
Công ty Cổ phần quản lý quỹ hợp lực Việt Nam. 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved