VÕ THỊ THÙY DƯƠNG
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương (trừ cấp nhân sự thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc) và theo dõi, định hướng hoạt động này tại các đơn vị thành viên;
Quản lý công tác vận hành của các tòa nhà;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc phân công.


Trực tiếp quản lý và điều hành các đơn vị tại Tập đoàn:
Ban Nhân sự.


Trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động tại Đơn vị thành viên:
Công ty TNHH Một thành viên FLC Land. 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved