Đại hội cổ đông thường niên

 

 

Năm Đại hội Tài liệu Đại hội Nội dung Tải về

 

2017

 

Biên bản ĐHCĐ bất thường
Nghị quyết ĐHCĐ bất thường
Biên bản Đại hội
Nghị quyết Đại hội

 

2016

 

Biên bản Đại hội
Nghị quyết Đại hội

2015

Biên bản Đại hội
Nghị quyết Đại hội

2014

Biên bản Đại hội
Nghị quyết Đại hội

2013

Biên bản Đại hội
Nghị quyết Đại hội

2012

Biên bản kiểm phiếu
Biên bản Đại hội
Nghị quyết Đại hội

2011

Biên bản kiểm phiếu
Biên bản Đại hội
Nghị quyết Đại hội

 

 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved