Ông Trịnh Văn Quyết
03:00 17/10/18

Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC