Nguồn nhân lực là nhân tố có tính quyết định thành bại của doanh nghiệp. Tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với FLC nằm ở chính sách tuyển dụng và đào tạo nhân sự có chiều sâu, đi cùng một môi trường làm việc tạo điều kiện hết mình cho nhân tài thi thố.

Song song với sự mở rộng không ngừng quy mô các công ty thành viên, vốn và tài sản, nguồn nhân lực của Tập đoàn đã được tích lũy về cả lượng và chất.

 


 

Quy mô nhân sự của FLC, giai đoạn 2009 - 2012

 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved