Ông TRẦN THẾ ANH
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác đấu thầu và mua sắm vật tư của Tập đoàn;
Định hướng, theo dõi, giám sát công tác mua sắm vật tư của các đơn vị thành viên;
Quản lý công tác kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán các hợp đồng liên quan tới công tác đầu tư, xây dựng các dự án tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý, điều hành các đơn vị sau tại Tập đoàn:
Ban Vật tư và Đấu thầu;
Phòng Quản lý khối lượng xây dựng.


 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved