Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn FLC.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved