Ông LÊ VĂN SẮC
Ông Lê Văn Sắc, Thành viên ban Kiểm soát Tập đoàn FLC.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved