ÔNG LÊ THÀNH VINH
Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý hoạt động đầu tư, pháp chế của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, bao gồm:
Thực hiện công công tác quản lý hoạt động pháp lý, nghiên cứu và thực thi chính sách pháp luật trong Tập đoàn;
Thực hiện công tác lập kế hoạch, đề xuất phương án đầu tư, thực hiện các thủ tục pháp lý cho các dự án đầu tư bất động sản;
Quản lý hoạt động quy hoạch các dự án đầu tư tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên;
Định hương, theo dõi hoạt động của các đơn vị thành viên trong lĩnh vực đầu tư, pháp lý;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý và điều hành các đơn vị tại Tập đoàn:
Ban Đầu tư - Pháp chế.
Ban Thanh tra (theo phân mảng hoạt động được HĐQT giao);

Trực tiếp quản lý, điều hành các đơn vị sau tại công ty con:
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (theo phân mảng hoạt động được HĐQT giao)

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved