Ông LÊ THÀNH VINH
Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý hoạt động đầu tư – pháp chế của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, bao gồm
Thực hiện công tác quản lý hoạt động pháp lý, nghiên cứu & thực thi chính sách pháp luật trong Tập đoàn;
Thực hiện công tác lập kế hoạch, đề xuất phương án đầu tư, thực hiện các thủ tục pháp lý cho các Dự án Tập đoàn đầu tư;
Thực hiện công tác quy hoạch các Dự án đầu tư tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên;
Định hướng, theo dõi hoạt động của các đơn vị thành viên trong lĩnh vực đầu tư – pháp chế;
Quản lý công tác vận hành các khu khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý và điều hành các đơn vị tại Tập đoàn:
Ban Đầu tư – Pháp chế;
Ban Quản lý các khách sạn;
Ban Thanh tra (theo phân mảng hoạt động được HĐQT giao).

Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại Đơn vị thành viên:
Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort;
Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort;
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ Long;
Công ty Cổ phần FLC Travel;
Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort.
 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved