Ông LÊ BÁ NGUYÊN
Ông Lê Bá Nguyên, Thành viên HĐQT Tập đoàn FLC.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved