Ông ĐẶNG TẤT THẮNG
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Phối hợp với thành viên HĐQT và thành viên Ban TGĐ thực hiện công tác quản lý hoạt động đầu tư của Tập đoàn;
Quản lý công tác Truyền thông & Marketing của Tập đoàn và thao dõi, định hướng hoạt động này tại các đơn vị thành viên;
Quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực hàng không của Tập đoàn và các đơn vị thành viên;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý và điều hành các đơn vị sau tại Tập đoàn:
Ban Truyền thông & Marketing;

Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại các Đơn vị thành viên:
Công ty TNHH Hàng không Tre Việt.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved