Ông ĐẶNG TẤT THẮNG
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý các lĩnh vực đầu tư của Tập đoàn từ công tác lập kế hoạch, đề xuất phương án đầu tư, thực hiện các thủ tục pháp lý cho các Dự án đầu tư bất động sản;
Định hướng, theo dõi hoạt động của các đơn vị thành viên trong lĩnh vực đầu tư;
Quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực hàng không của Tập đoàn và các đơn vị thành viên;
Quản lý công tác Marketing của Tập đoàn và theo dõi, định hướng hoạt động  này tại các Đơn vị thành viên;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý và điều hành các đơn vị sau tại Tập đoàn:
Ban Đầu tư;
Ban Marketing.

Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại các Đơn vị thành viên:
Công ty TNHH Hàng không Tre Việt.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved