Hương Trần Kiều Dung
Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

 

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

Hoạch định và tổ chức thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển trong từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn;
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;
Định hướng, theo dõi, giám sát các hoạt động kinh doanh, sản xuất chung của các đơn vị thành viên;
Quản lý công tác nhân sự: từ cấp Phó Trưởng phòng trở lên tại Tập đoàn; các vị trí khác tại Công ty trực thuộc, quản lý theo “Quy định về công tác Quản lý Nhân sự giữa Tập đoàn và hệ thống các Công ty trực thuộc;
Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh khu công nghiệp;
Quản lý các hoạt động, lĩnh vực khác của Tập đoàn khi chưa phân giao cho các Phó Tổng giám đốc.

 

Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại Đơn vị thành viên:
Công ty TNHH Đầu tư phát triển & quản lý khu công nghiệp FLC.
 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved