[|-|]/Images/Gallery/quang-canh-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2013-ngay-254-tai-hoi-truong-toa-nha-flc-landmark-tower-73201322548pm.jpg[-]Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/4 tại Hội trường tòa nhà FLC Landmark Tower.[|-|]/Images/Gallery/dai-hoi-da-thong-qua-cac-bao-cao-ve-tinh-hinh-va-ket-qua-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-nam-2012-73201322658pm.jpg[-]Đại hội đã thông qua các báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012.[|-|]/Images/Gallery/chu-tich-flc-trinh-van-quyet-trinh-bay-bao-cao-cua-hoi-dong-quan-tri-73201322738pm.jpg[-]Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị.[|-|]/Images/Gallery/truong-ban-kiem-soat-nguyen-tien-dung-trinh-bay-bao-cao-cua-ban-kiem-soat-73201322821pm.jpg[-]Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Tiến Dũng trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.[|-|]/Images/Gallery/nam-2013-tap-doan-se-tiep-tuc-day-manh-phat-trien-ve-quy-mo-linh-vuc-hoat-dong-nang-luc-tai-chinh-nang-luc-quan-tri-va-nang-luc-kinh-doanh-73201322939pm.jpg[-]Năm 2013, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển về quy mô, lĩnh vực hoạt động, năng lực tài chính, năng lực quản trị và năng lực kinh doanh.[|-|]/Images/Gallery/bieu-quyet-thong-qua-cac-noi-dung-cua-dai-hoi-73201323015pm.jpg[-]Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.[|-|]/Images/Gallery/va-thiet-lap-nhung-nen-tang-vung-chac-de-xay-dung-flc-thanh-mot-tap-doan-da-nganh-da-linh-vuc-nang-dong-chuyen-nghiep-va-co-tiem-luc-tai-chinh-vung-manh-73201323120pm.jpg[-]Và thiết lập những nền tảng vững chắc để xây dựng FLC thành một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, năng động, chuyên nghiệp và có tiềm lực tài chính vững mạnh.[|-|]/Images/Gallery/dai-hoi-cung-da-thong-qua-de-xuat-cua-hdqt-ve-viec-tam-ung-co-tuc-nam-2013-cho-cac-co-dong-voi-muc-5-thoi-gian-thuc-hien-vao-dau-quy-32013-73201323223pm.jpg[-]Đại hội cũng đã thông qua đề xuất của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2013 cho các cổ đông với mức 5%. Thời gian thực hiện vào đầu quý 3/2013.[|-|]/Images/Gallery/ong-doan-van-phuong-tong-giam-doc-flc-group-tra-loi-cac-cau-hoi-cua-co-dong-73201323254pm.jpg[-]Ông Doãn Văn Phương, Tổng giám đốc FLC Group trả lời các câu hỏi của cổ đông.[|-|]/Images/Gallery/pho-chu-tich-hdqt-le-dinh-vinh-trinh-bay-to-trinh-de-dai-hoi-co-dong-xem-xet-quyet-dinh-73201323329pm.jpg[-]Phó chủ tịch HĐQT Lê Đình Vinh trình bày tờ trình để Đại hội cổ đông xem xét, quyết định.[|-|]/Images/Gallery/ben-canh-nhung-hoat-dong-kinh-doanh-san-co-tap-doan-du-tinh-se-day-manh-hoat-dong-dau-tu-vao-cac-du-an-co-kha-nang-dem-lai-doanh-thu-va-loi-nhuan-cao-73201323440pm.jpg[-]Bên cạnh những hoạt động kinh doanh sẵn có, Tập đoàn dự tính sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào các dự án có khả năng đem lại doanh thu và lợi nhuận cao.[|-|]/Images/Gallery/bau-cu-cac-noi-dung-trinh-dai-hoi-dong-co-dong-2013-73201323505pm.jpg[-]Bầu cử các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông 2013.[|-|]/Images/Gallery/dai-hoi-da-thong-qua-viec-bau-bo-sung-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-theo-do-flc-group-co-them-4-thanh-vien-hdqt-moi-la-ong-le-thanh-vinh-ong-le-ba-nguyen-ong-luu-duc-quang-va-ong-nguyen-tien-duc-73201323556pm.jpg[-]Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, theo đó, FLC Group có thêm 4 thành viên HĐQT mới là ông Lê Thành Vinh, ông Lê Bá Nguyên, ông Lưu Đức Quang và ông Nguyễn Tiến Đức.[|-|]/Images/Gallery/ban-kiem-soat-flc-tu-trai-sang-ong-le-ba-phuong-thanh-vien-ban-kiem-soat-ong-nguyen-tien-dung-truong-ban-kiem-soat-ba-pham-hai-ninh-thanh-vien-ban-kiem-soat-73201323625pm.jpg[-]Ban Kiểm soát FLC: Từ trái sang, ông Lê Bá Phương, Thành viên Ban kiểm soát; ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban Kiểm soát; bà Phạm Hải Ninh, Thành viên Ban kiểm soát.[|-|]/Images/Gallery/dai-hoi-da-thong-qua-ke-hoach-kinh-doanh-2013-theo-do-chi-tieu-ve-tong-doanh-thu-nam-2013-dat-1784-ty-dong-trong-do-loi-nhuan-truoc-thue-dat-115-ty-dong-loi-nhuan-sau-thue-dat-92-ty-dong-73201323717pm.jpg[-]Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2013, theo đó chỉ tiêu về tổng doanh thu năm 2013 đạt 1.784 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 115 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng.[|-|]/Images/Gallery/pho-chu-tich-hdqt-le-dinh-vinh-tra-loi-phong-van-cua-ban-tin-tai-chinh-kinh-doanh-73201323751pm.jpg[-]Phó chủ tịch HĐQT Lê Đình Vinh trả lời phỏng vấn của Bản tin Tài chính - Kinh doanh.